Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Vidzemes Augstskola (ViA)

Fakultāte

Informācijas tehnoloģiju

Studiju programma

Informācijas tehnoloģijas

Studiju periods

2001-2005

Atsauksme

1.   Semestris

Datoru arhitektūra I

Kurss studentu esošo zināšanu sakārtošanai un noteikta pamatlīmeņa sasniegšanai. Tiek dota iespēja pašiem apgūt to, kas līdz  šim nav bijis zināms, bet ir interesants. Patstāvīgie darbi vairāk orientēti uz savas studiju metodikas izveidi, nevis dziļāku pētījumu veikšanu. Kopējais kursa vērtējums – 8 balles.

Datorzinības

Atkārtojums par vidusskolas kursu Lietišķā informātika. Prasības triviālas tiem, kas ikdienā strādā ar datoru. Iespējams, ka šobrīd šis (izlīdzinošais) kurss vairs nav nepieciešams. Ja vidusskolā kursa saturs nav apgūts, tad gan ir nopietni jāpastrādā (kursa apjoms visai liels). Kopējais kursa vērtējums – 8,5 balles.

Datu pārraides tīkli I

Ideāla kursa shēma. Lekcijas, kuru saturs nav kādas mācību grāmatas pārstāstījums 1:1. Praktiskie darbi, kuru laikā var paskatīties, kas „lācītim vēderā”. Tehnikas straujās attīstības dēļ gan šīs nevar uzskatīt par fundamentālām zināšanām. Tajā pat laikā kurss ļoti labi attīsta t.s. „izdzīvošanas metodiku”. Pasniedzējs kompetents, spējīgs stāstīt daudz nopietnākā līmenī, nekā prasa šis kurss. Kopējais kursa vērtējums – 9,5 balles.

English I

Milzīgs kursa pluss - pasniedzējas personība. Pats kurss gan valodas apguves vietā ieguva saturu „kā dzīvot”. Gramatikas jautājumiem varētu tikt pievērsta lielāka  vērība. To pašu varētu teikt par IT specifiku un t.s. lietišķo saskarsmi. Patstāvīgo darbu apjoms adekvāts, studentam ir dota iespēja strādat patstāvīgi sev vēlamā apjomā. Kopējais kursa vērtējums – 8,5 balles.

Ievads biznesā

Minimums zināšanu par to, kā notiek paši vienkāršākie biznesa procesi. Liela atšķirība starp pasniedzējas un studentu spēju sadarboties kursa ietvaros. Patstāvīgo darbu apjoms liels, bet komandas darba veicināšanu ierobežo subjektīvi apstākļi (1.semestris, vēl nav izveidojušies personīgie kontakti, darba grupas veidojas no gadījuma cilvēkiem). Iespējams, ka šī kursa pārcelšana uz kādu vēlāku semestri var dot būtisku uzlabojumu. Kopējais kursa vērtējums – 7 balles.

Lietojumprogrammatūra

Šo kursu var uzskatīt par kursa Datorzinības papildinājumu. Tēmas gan tiešā veidā nepārklājas, taču abos kursos tiek likts uzsvars uz noteikta tipa pamatzināšanām darbā ar dažāda veida programmatūru. Kursa saturs nedaudz haotisks, katra nākošā lekcija ir kā koncentrāts par jaunu tēmu, par kuru varētu tikt lasīts pilns 2 KP kurss. Līdz ar to zināšanas ir ļoti virspusējas, ja ikdienā ar tēmu nav jāsaskaras  - drīz vien ir aizmirstas (Open Office). Kopējais kursa vērtējums – 7,5 balles, C kursa līmenis.

Matemātika

Dilemma – no vienas puses, ir labi, ka studenti tikko ir beiguši mācīties matemātiku vidusskolā un vēl nav to aizmirsuši. No otras puses – studiju beidzamajos semestros ir kursi (Lietišķā kriptogrāfija, Loģiskā programmēšana), kur šīs zināšanas ir noderīgas, bet jau atkal piemirsušās. Lekciju temps ļoti straujš, ir zināmas grūtības adaptēties, ja vēl nav izstrādāta sava studiju metodika. Par zināšanu apjoma pietiekamību grūti spriest, ir indikatori, kas signalizē par tā nepietiekamību (maģistrantūras studijas LU). Kopējais kursa vērtējums – 8,5 balles.

Programmēšana I(1)

Ļoti pretrunīgi vērtējams kurss. Fakts, ka pasniedzējs apgūst apskatāmo programmēšanas valodu kopā ar studentiem, šajā konkrētajā gadījumā izrādījās negatīvs faktors. Ir indikatori, kas liecina par kursa zemo līmeni (ierobežojumi darba tirgū). Patstāvīgi strādāt spējošiem studentiem ir iespēja parādīt sevi, taču arī viņu izaugsmi ierobežo vispārējais kursa norites process. Domāju, ka šeit ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas. Studenti, kas ir izvēlējušies programmētāja specialitāti un tajā veiksmīgi darbojas, to ir paveikuši, neskatoties uz šī kursa esamību, nevis pateicoties tam. Pozitīvais – tā kursa daļa, kas nav saistīta ar valodu Java (algoritmi, blokshēmas utt.), ir labā līmenī. Kopējais kursa vērtējums – 6,5 balles (šeit ir jābūt vismaz 8!)

 


2.   Semestris

Datoru arhitektūra II

Skat. Datoru arhitektūra I

Datu apstrādes sistēmas

Kursa saturu varētu pielīdzināt tam zināšanu līmenim, ko iegūst vai nu čakls vidusskolnieks (krietni vairāk kā lietišķās informātikas stundās), vai arī autodidakts (patstāvīgi apgūstot kādu vienkāršāku datu bāzu pārvaldības sistēmu). Kursa darba uzdevums paver lielas iespējas izvērsties ekspertam, bet ļauj nokārtot prasības arī iesācējam. Kopējais kursa vērtējums – 8 balles.

Datu pārraides tīkli II

Skat. Datu pārraides tīkli I

English II

Skat. English I

IT menedžments

Kurss orientēts uz studentu patstāvīgu darbu, kur studentam ir dota iespēja izvēlēties ne tikai darba mērķi, bet arī apjomu. Pamatzināšanas par biznesa procesiem tiek dotas, ieskaitot arī to, ka Latvijā darījumu pasaulē dominē vīriešu dzimuma pārstāvji. Kopējais kursa vērtējums – 7,5 balles, C kursa līmenis.

Programmēšana I(2)

Skat. Programmēšana I(1)

Statistika

Īsumā - viss ir ļoti labi, ja neskaita pasniedzējas lielo noslodzi (nodaļas vadītājas darba pienākumi) un nepieciešamību kursa prasības samērot ar studentu sagatavotības līmeni. Kurss vajadzīgs, pamatlietas tiek izstāstītas, kas vairāk nesanāk, iemesli minēti augstāk. Kopējais kursa vērtējums – 9 balles.

 


3.   Semestris

Algoritmi un datu struktūras

Skat. Statistika

C++ I

Puse kursa paiet, līdz pasniedzējs novērtē studentu esošo zināšanu līmeni. Praktiskie darbi pietiekamā apjomā, varētu būt nedaudz sarežģītāki (vai arī 2 varianti – easy/expert). Sistemātiskas zināšanas tomēr netiek apgūtas, jo lekcijas nav katru nedēļu. Šķiet, ka nākošajā semestrī  lielākā daļa trūkumu tika novērsti. Kopējais kursa vērtējums – 8 balles.

Cisco I

Ievadkurss specialitātē sistēmu administratoriem, C daļas kurss visiem pārējiem. Pasniedzējs apzinās savas vājās puses, bet necenšas tās kompensēt (varbūt cenšas, bet nesanāk). Informācija kursā lielā mērā pieder vispārīgajām zināšanām (datortīkli, elektrotehnika, prasības tehnikas ekspluatācijai), tas no vienas puses ir labi (sakārto esošās zināšanas), bet no otras slikti (kas to jau zin – garlaikojas). Kopējais kursa vērtējums – 7,5 balles, C kursa līmenis.

Datori un sabiedrība

Ļoti vērtīgs kurss, kuru diemžēl nepelnīti nenovērtē lielākā daļa studentu. Pasniedzējas entuziasma nepietiek visam semestrim. Tipisks piemērs situācijai „milzīgs, bet neizmantots potenciāls”. Pamatlietas tomēr tiek apgūtas. Pasniedzēja atsaucīga idejām, bet tikai līdz noteiktai robežai (autoritātes uzturēšana?) Kopējais kursa vērtējums – 8 balles (realitāte), 9,5 balles (potenciāls).

Datu pārraides tīkli III

Skat. Datu pārraides tīkli I

Elektroniskā komercija

Pasniedzēja izvēlētā semināra tipa kursa shēma dod labu rezultātu, tomēr kopējam zināšanu apjomam pietrūkst dziļuma. Tas gan šajā gadījumā nav tik liels mīnuss, jo kursa tēma ir jauna un vēl joprojām strauji attīstās. Laba prakse prezentāciju sagatavošanas prasmju uzlabošanai. Kopējais kursa vērtējums – 7,5 balles, C kursa līmenis.

Informācijas sistēmu analīze un izstrāde I

Kursa saturs uzskatāms par ļoti vērtīgu gan IT, gan cilvēciskās komunikācijas prasmju kontekstā. Pasniedzēja lielā kompetence reizēm ir negatīvs faktors, jo informācija tiek pasniegta salīdzinoši koncentrētā veidā. Līdz ar to no studentiem arī tiek gaidīta līdzīga atdeve. Kopējais kursa vērtējums – 8 balles.

 

Kultūrantropoloģija

Kurss noderīgs kopējā zināšanu līmeņa uzlabošanai. Informācija saistoša, bet jūtams pamatīgas sistēmas trūkums. Kursā ir neliela nosliece uz feminisma ideju propagandu (pasniedzēja un 90% studentu ir sieviešu dzimuma pārstāves, līdz ar to lekcijās reizēm pavīd motīvs „mēs pret viņiem”). Studentu zināšanu līmeņa vērtēšanas sistēma nav skaidra. Kopējais kursa vērtējums – 7,5 balles.

Nauda un bankas

Kurss sniedz pamatzināšanas finansu nozarē. Pasniedzējs kompetents, bet ir spiests paturēt daļu zināšanu pie sevis. Tam par iemeslu ir nozares specifika, kur biznesa un ētikas principi var diametrāli atšķirties. Kopējais kursa vērtējums – 8 balles.

Operacionālās sistēmas

Kursa apjoms liels, lielāks, nekā iespējams kvalitatīvi apgūt atvēlētajā lekciju apjomā. Līdz ar to zināšanas virspusējas, nepietiekamas kursa prasību izpildei. Linux daļā lekciju kvalitāte augstāka. Priekšlikums kursu dalīt 2 daļās (Windows/Linux) un  atvēlēt tam 2 semestrus. Kopējais kursa vērtējums – 7 balles.

 

 


4.   Semestris

C++ II

Labi organizēts un vajadzīgs kurss, noderīgs turpmākā programmētāja karjerā. Pasniedzējs kompetents, laba teorētiskā sagatavotība, par praktisko grūti spriest. Kurss dod iespēju apgūt vairāk, nekā minēts kursa aprakstā. Tajā pat laikā studentam pašam nepieciešams motivēt sevi darbam. Kopējais kursa vērtējums – 9 balles.

Cisco II

Kurss 100% orientēts uz topošajiem sistēmu administratoriem. Līdz ar to apšaubāma tā piederība A (obligātajiem) kursiem. Pasniedzējs kompetents sava nozarē, bet nav ieinteresēts zināšanu tālāknodošanā studentiem. Studentu sekmju vērtējuma sistēmai ir būtiski trūkumi, tā nestimulē zināšanu apguvi. Kopējais kursa vērtējums – 6 balles, C kursa līmenis.

Datu bāzu tehnoloģijas I

Kursa saturs prasa noteiktas pamatzināšanas datu bāzu jomā, kuras nav apgūstamas iepriekšējos augstskolas kursos. Netradicionālas DB (PostgreSQL) izvēle ir vērtējama kā pozitīvs faktors, kas sekmē studentu zināšanu apvāršņa paplašināšanos. Praktiskie un patstāvīgie darbi pietiekamā apjomā. Pasniedzēja līmenis adekvāts. Kopējais kursa vērtējums – 9 balles.

Informācijas sistēmu analīze un izstrāde II

Skat. Informācijas sistēmu analīze un izstrāde I

Projektu izstrāde

Viens no kursiem, kur ļoti liela nozīme regulāram un sistemātiskam studenta patstāvīgi veiktam darbam. Kursā apgūstamā informācija lielā mērā kopē līdzīga nosaukuma vispārizglītojošo kursu saturu. Iespējams, ka vairāk vērības jāpievērš tieši IT projektu specifikai. Pasniedzējs zinošs, bet nav profesionāls pedagogs. Kopējais kursa vērtējums – 9 balles.

 


5.   Semestris

Modelēšana un formālā specifikācija I

Kurss noderīgs, sniedz pamatzināšanas modelēšanas tehnoloģijās. Pasniedzēja prasīga un kompetenta. Liela nozīme studenta pastāvīgajam darbam. Lekciju un praktisko darbu apjoms it kā pietiekošs, tomēr ir sajūta, ka 2 semestros var sniegt vairāk informācijas. Negatīvais aprakstīts atbilstošajā 6.semestra kursa vērtējumā. Kopējais kursa vērtējums – 8 balles.

Nozares tiesību pamati un standarti

Ļoti vajadzīgs, lai arī ne pārāk saistošs kurss. Neskatoties uz pasniedzēja juridisko izglītību, paliek iespaids, ka viņš nav ieinteresēts veicināt studentu zināšanu līmeņa pieaugumu (vai arī pārāk daudz paļaujas uz patstāvīgi veiktajām studijām). Semināra tipa nodarbības – no vienas puses vērtīgas, no otras – kopējo līmeni varētu vēlēties augstāku. Kopējais kursa vērtējums – 6 balles, C kursa līmenis.

Programmatūras inženierija

Labs ieskats programmatūras izstrādes procesā, rīki, tehnoloģijas, formālās procedūras. Pasniedzējs ideāli piemērots šī kursa saturam – ir gan teorētiskā sagatavotība, gan praktiskā darba pieredze. Kurss absolūti nepieciešams tiem, kam būs saistība ar programmatūras izstrādes procesu. Kopējais kursa vērtējums – 9,5 balles.

Tīmekļa tehnoloģijas

Labi strukturēta kursa informācija, pasniedzējs profesionāls savā nozarē, kā arī prasmīgs lektors un prasīgs pret studentiem. Kursa tēma aktuāla, tiek sniegtas ne tikai pamatzināšanas, bet arī pastāstīts par dažiem „knifiem”. Praktisko un patstāvīgo darbu apjoms pietiekams. Mīnuss – piektdienu vakaros ir pagrūti koncentrēties. Kopējais kursa vērtējums – 9,5 balles.


6.   Semestris

Datu bāzu tehnoloģijas II

Absolūti nepieciešams kurss tiem, kam nākotnē ir kaut neliela saskarsme ar datu bāzēm (programmēšana vai administrēšana). ORACLE pamatzināšanas. Kompetents pasniedzējs, ir iespējams saņemt kvalitatīvas konsultācijas. Mīnuss – jābūt labām priekšzināšanām, daudz vairāk, nekā iespējams apgūt augstskolā. Kopējais kursa vērtējums – 8 balles.

Modelēšana un formālā specifikācija II

GRADE pamatzināšanas. Diemžēl, kā vēlāk (LU) izrādījās, gaužām nepietiekamā līmenī. Domāju, ka pasniedzēja savu darba stilu adaptēja ViA studentu caurmēra sagatavotībai un viņa ir spējīga šo kursu lasīt arī augstākā līmenī. Vēlams modelēt ne tik triviālus piemērus. Kopējais kursa vērtējums – 7 balles.

Programmatūras izstrādes rīki un vides

Kursa saturs uzskatāms per ievadu UML pasaulē – neliels, informatīvs ieskats. Dziļāku zināšanu apguvi ierobežo mazais lekciju un praktisko darbu apjoms, kā arī fakts, ka pasniedzēja pamatnodarbošanās nav lekciju pasniegšana. Tiesa, tas, kas tiek izstāstīts, ir kvalitatīvs profesionāļa vērtējums teorijas praktiskajai pielietošanai. Kopējais kursa vērtējums – 7 balles, C kursa līmenis.

Telekomunikācijas

Kursa saturs samērā haotisks, mazliet no vēstures, mazliet no tehnoloģijām, mazliet no likumdošanas. Principā viss tas, kas ne tikai IT speciālistam, bet arī parastam „cilvēkam no ielas” būtu uzskatāms par vispārējām zināšanām. Pasniedzējs savas nozares profesionālis. Tomēr kopējais iespaids par kursu – nav skaidrs, kam tas ir domāts. Šīs zināšanas cilvēkam vai nu jau ir (ja ir bijusi interese), vai arī tiks aizmirstas 5 minūtes pēc eksāmena. Kopējais kursa vērtējums – 6 balles, C kursa līmenis.


7.   Semestris

Datorgrafika

Informatīvs kurss bez dziļākas zināšanu apguves. Praktisko darbu apjoms pietiekams, lai gūtu pamatiemaņas darbā ar nozares programmatūru. Pasniedzējs kompetents, taču zināšanu apguve orientēta uz lielu studenta ieguldījumu patstāvīgā darbā. Kopējais kursa vērtējums – 7 balles, C kursa līmenis.

Loģiskā programmēšana

Kurss orientēts uz pamatzināšanu apguvi, bet centīgam studentam iespējams gūt arī padziļinātas zināšanas. Tam par iemeslu salīdzinoši liels lekciju un praktisko darbu apjoms, kā arī ļoti kompetents un atsaucīgs pasniedzējs. Kursa mīnuss – tēma sarežģīta, grūti apgūstama, ja nav sistematizētu priekšzināšanu (matemātika, kopu teorija, loģika). Kopējais kursa vērtējums – 9,5 balles.

Programmēšana II

Kurss tiem, kas jau prot programmēt un (ideālā gadījumā) jau ikdienā nodarbojas ar programmatūras izstrādes jautājumiem. Ideāls, ja vēlas salīdzināt pieredzi (kā lietas risināmas dažādās izstrādes platformās). Iespējams iegūt pamatzināšanas par Java klienta-servera risinājumiem, par sarežģītākiem jautājumiem pasniedzējas kompetences līmenis mazliet par zemu (konsultējas pie Kalvja). Kopējais kursa vērtējums – 7,5 balles, C kursa līmenis.


8.   Semestris

Lietišķā kriptogrāfija

Ļoti specifiska kursa tēma, nepieciešamas atsvaidzinātas zināšanas matemātikā (kuras 4.kursā jau ir pamatīgi apputējušas un aizmirsušās). Kursa apjoms pietiekams pamatzināšanu apguvei. Iespējams veikt padziļinātas studijas – to sekmē pasniedzēja kompetences līmenis, bet ierobežo lekciju apjoms. Pasniedzēja vecums ir neliels šķērslis kontakta uzturēšanai. Kopējais kursa vērtējums – 9 balles.

Programmu kvalitātes testēšana

Darbam programmatūras izstrādes industrijā absolūti nepieciešama kursa tēma, ļoti kompetenta pasniedzēja. Kursa apjoms mazliet par mazu, lai apgūtu zināšanas pietiekamā līmenī. Ļoti noderīga informācija par piemēriem no darba prakses. Liels patstāvīgo darbu apjoms. Kopējais kursa vērtējums – 9,5 balles.

Par autoru

(Seg)vārds

students vulgaris

Par autoru

Motivācija - vēlējos iegūt augstāko izglītību sev interesējošā jomā.
Gaitas pēc studiju beigšanas - tālākas studijas un darbs informācijas tehnoloģiju un datorzinātņu jomā.
Biju budžetā, saņēmu aŗī stipendiju, laikam jau centos, jo vidējā atzīme bija laba.